Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Združenie rodičov

  Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 2. septembra 2022 (piatok) o 16:00 hod. v budove ZŠ.

  Prosíme rodičov prvákov, aby si nainštalovali aplikáciu edupage a prihlásili sa do nej. Prístupové údaje Vám boli odoslané na email.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

  Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 o 8:30 hod. v telocvični ZŠPrevádzka v MŠ začína tiež 5.9.2022.

 • Zoznam odporúčaných pomôcok na šk. rok 2022/2023

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • OZNAM

   

  ZÁPIS DETÍ

  DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že zápis do MŠ – Usilovný mravček        na predprimárne  vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

  bude prebiehať

  od 2.5.- do 23.5.2022

  Tlačivo „ Žiadosť o prijatie do MŠ"  si zákonný zástupca dieťaťa môže vyžiadať osobne v materskej škole alebo vytlačiť z odkazu nižšie.

   

 • Zápis do základnej školy

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ďačove v súlade s §20  zákona 245/2008 Z. z. školský zákon oznamuje rodičom, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

  5. apríla 2022 o 13:00 hod. v budove ZŠ.

   

  K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.                     

   

  Pred zápisom Vás prosíme o elektronické podanie prihlášky.
  Elektronická prihláška bude k dispozícii na webovej adrese:

  https://zsmsdacov.edupage.org/register/    

  od 29.3.2022 do 4.4.2022.

   

  V Ďačove  29.3.2022                                                                                                    Mgr. Anna Mináriková

                                                                                                                                              Riaditeľka školy

 • Zoznam odporúčaných pomôcok pre šk. rok 2021/22

 • Zisťovanie záujmu o Ag testovanie

  Vážení rodičia!

  Na podnet MŠVVaŠ, má škola možnosť zabezpečiť  pre Vás testy, na dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 25.8.2021 prostredníctvom rodičovského konta na edupage. V prípade nejasnosti nás kontaktujte na tel. čísle 0903 423 677.

 • Informácia pre zákonného zástupcu

  Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa

  k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

   

  Dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

   

  Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie (deti žijúce v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus).

  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí                  z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti - táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

  Výška sumy dotácie na stravu je zvýšená na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

   

  Dieťa/žiak bude mať nárok na dotáciu na stravu, ak sa bude nachádzať v Zozname detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

   

  Ak zákonný zástupca má záujem, aby sa jeho dieťa/žiak nachádzal v uvedenom zozname už za mesiac september 2021 je nevyhnutné, aby riaditeľovi školy doručil ( mailom, ...) do 20. 7. 2021:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (zákonný zástupca musí úradu práce najneskôr do 10. 08. 2021 doručiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu - doklady o príjme) alebo
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

   Tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej výzvy aby sme potešili babičku a deduška v domove dôchodcov. Do krabice sme zabalili aj kúsok nášho srdca. Naše darčeky obdarili dôchodcov zo Starej Ľubovne. Ďakujeme deťom aj rodičom, ktorí sa spolu s nami zapojili. 

 • Mikuláš :)

  Ďakujem, Mikuláš,

  za tie krásne chvíle,

  za darčeky od teba,

  za úsmevy milé.

  Stretneme sa o rok zas,

  príď, Mikuláš, medzi nás.

 • Naše aktivity

  Vesmír, Slovensko v minulosti, Deň ovocia a zeleniny

   

 • OZNAM

  POZOR ZMENA

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ďačov 110 na základe usmernenia RÚVZ v Prešove,

  so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Manuálom opatrení Ministerstva školstva SR pre základné školy

  výchovno-vzdelávací proces od 4. 11. 2020  POKRAČUJE V ŠKOLE.

  Mgr. Anna Mináriková, riaditeľka školy

   

   

   

   

 • Zoznam pomôcok

 • Vajíčka, zajačiky a koláčiky

  VAJÍČKO

  Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. Vajíčka sa počas Veľkej noci konzumovali pravdepodobne preto, lebo v pôstnom období sa nesmeli jesť. V súvislosti s ľudovou tradíciou sa vytvoril zvyk maľovať tieto vajíčka rôznymi farbami. Kedysi sa kraslice farbili väčšinou na červeno, aby tak pripomínali Ježišovu krv a nikdy sa nemaľovali na modro, pretože to charakterizovalo smútok.

  ZAJKO

  Symbol zajaca má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari, rovnako ako kuriatko. Svoje miesto má v mnohých náboženstvách, mytológiách, napríklad v gréckej, egyptskej či čínskej, kde symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť života, a je označovaný za atribút zmŕtvychvstania. Podľa ľudového podania zajac nikdy nespí. Keďže nemá očné viečka, aj počas spánku sa zdá, že otáča oči nahor. V Biblii je zajac zaradený medzi stvorenia "maličké na Zemi a múdrejšie nad mudrcov", symbolizuje chudobných, skromných a pokorných. V Byzancii bol zajac vo zvieracej symbolike znakom Krista.

  Poslednou výzvou pre deti a rodičov bolo upiecť koláčik na sviatky. 

 • Baránok a kuriatka

  Keďže sa k nám blížili Veľkonočné svitky, tak sme si pomaličky zdobili naše izby.

  Rovnako ako kríž, aj symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. Baránok znázorňoval nevinnosť a boj so zlom. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Okrem toho Židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo podľa kresťanskej viery je on baránok obetovaný za spásu sveta.

 • SPOLU PROTI CORONE :)

  Aj po zavretí školystále tvoríme. Spojenie prvých úloh aj výzvy č.1. Počas koronavírusu sme si namaľovali dúhu a nalepili sme si ju na okno. Viete prečo? Dúha je symbol nádeje a viery, že po búrke výjde slnko. 

 • KARNEVAL

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
  Ďačov 110
 • +421 903 423 677

Fotogaléria

Novinky