Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
  Ďačov 110
 • +421 903 423 677
Počet návštev: 112867

Novinky

 • ZÁPIS DETÍ

  DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že zápis do MŠ – Usilovný mravček na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

  bude prebiehať

  od 2.5.- do 23.5.2022

  Tlačivo „ Žiadosť o prijatie do MŠ" si zákonný zástupca dieťaťa môže vyžiadať osobne v materskej škole alebo vytlačiť z odkazu nižšie.

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ďačove v súlade s §20 zákona 245/2008 Z. z. školský zákon oznamuje rodičom, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

  5. apríla 2022 o 13:00 hod. v budove ZŠ.

  K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

  Pred zápisom Vás prosíme o elektronické podanie prihlášky.
  Elektronická prihláška bude k dispozícii na webovej adrese:

  https://zsmsdacov.edupage.org/register/

  od 29.3.2022 do 4.4.2022.

 • Vážení rodičia!

  Na podnet MŠVVaŠ, má škola možnosť zabezpečiť pre Vás testy, na dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 25.8.2021 prostredníctvom rodičovského konta na edupage. V prípade nejasnosti nás kontaktujte na tel. čísle 0903 423 677.

 • Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa

  k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

  Dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie ploš

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
  Ďačov 110
 • +421 903 423 677

Fotogaléria

Novinky