Navigácia

O škole

Profil školy

Profil školy

V školskom roku 2019/2020 navštevuje našu školu 24 žiakov. Vyučovací proces prebieha v dvoch triedach., ktorá slúži na výučby telesnej výchovy. K dispozícii máme i školský dvor,  nechýba nám ani počítačová  učebňa. Vyučovanie realizujeme podľa Štátneho a školského vzdelávacieho plánu ISCED 1. Oficiálne škola nie je  zameraná na jazyky, ale anglický jazyk vyučujeme už v 1. aj 2. ročníku, dve hodiny týždenne. Na základe metodického pokynu z apríla 2009 o hodnotení a klasifikácii sme zvolili pre tento školský rok hodnotenie klasifikáciou vo všetkých predmetoch. Naši žiaci sa počas školského roka aktívne zapájajú do záujmovej činnosti pod vedením našich učiteľov.

Krúžky: Mgr. Anna Mináriková – Z každého rožka troška

              Mgr. Andrea Štofaníková – Šikovné ručičky

            Cieľom všetkých zamestnancov školy je vytvoriť príjemné estetické, hygienické a ľudsky teplé prostredie pre každého žiaka.

V šk. roku 2019/2020 je zriadený tento personál.

Personál ZŠ
Mgr. Andrea Štofaníková, triedna učiteľka 1. a 4.. ročníka
Mgr. Anna Mináriková, triedna učiteľka 2. a 3. ročníka

Mgr. Mária Jurčová, vychovávateľka ŠKD
Mgr. Ján Krehlík, učiteľ gréckokatolíckeho náboženstva
Mgr. Lukáš Durkaj, učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva

Mgr. Jana Dijová, asistentka učiteľa
Darina Verbovská, upratovačka

Kontakt: 0903 423 677
Email: zsdacov@centrum.sk

Krúžky : Mgr. Anna Mináriková – Z každého rožka troška

              Mgr. Andrea Štofaníková – Šikovné ručičky

Personál MŠ
Anna Šuhajová, učiteľka MŠ (zástupkyňa MŠ)
Erika Lazoríková, učiteľka MŠ
Darina Verbovská, vedúca jedálne
Helena Lazoríková, kuchárka
Irena Andraščíková, upratovačka
Kontakt: 0903 423 688

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Mgr. Jozef Jendrichovský, telefón 0911 794 174            

                                                                                email:info@zodpovednaosoba.eu

Školský klub detí je zriadený od 1.9.2017. Je školským zariadením, ktoré vzniklo na základe požiadaviek rodičov a je súčasťou našej školy. Tvorí ho jedno oddelenie pod vedením pani vychovávateľky Mgr. Márií Jurčovej. Toto doplnkové školské zariadenie navštevujú deti zamestnaných rodičov, ale aj tí, pre ktorých sa v mimovyučovacom čase vytvára kultivované a vhodné prostredie na zmysluplné a cieľavedomé trávenie voľného času. Žiaci majú dostatok prostriedkov, či už hračiek, hier, alebo kníh, s ktorými pracujú a vytvorené sú vhodné podmienky na ich pokojný pobyt v tomto školskom zariadení. Mesačný poplatok na režijné náklady, tzv. školné je schválené obecným zastupiteľstvom v sume 5 € na mesiac . V tomto školskom roku je v ŠKD zapísaných 17  detí od 1. - 4. triedy.

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
    Ďačov 110
  • +421 903 423 677

Fotogaléria

Novinky